วิธี Backup Data file ใน Thunderbird

Data File คืออะไร Data file หรือไฟล์ในการเก็บข้อมูลของ Email ผู้ใช้งานทั้งขาเข้าและขาออก รวมไปถึงไฟล์แนบต่างๆด้วยซึ่งการจะมี Data File ได้นั้นผู้ใช้งานต้องทำการ Add Email ลงโปรแกรม Thunderbird เป็น Type POP เนื่องจาก POP จะเป็นการดูดข้อมูลจาก Email Server มาเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งานทำให้การเก็บข้อมูลนั้นจำเป็นจึงต้องมี Data file ในการเก็บข้อมูล Email ซึ่งในส่วนนี้สำหรับผู้ใช้งานระบบ Email Hosting องค์กรหรือ Email ส่วนตัวก็ดี Data File ถือว่าสำคัญมาก ทำไมต้อง Backup ข้อมูล การ Backup เป็นการเก็บข้อมูลระบบ Email สำรองไว้เพื่อป้องกันการเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อระบบ Email หรือการใช้งานของผู้ใช้งานเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เสียต้องลง window ใหม่หรือระบบ email Server พังข้อมูลใน server […]