Data File คืออะไร

Data file หรือไฟล์ในการเก็บข้อมูลของ Email ผู้ใช้งานทั้งขาเข้าและขาออก รวมไปถึงไฟล์แนบต่างๆด้วยซึ่งการจะมี Data File ได้นั้นผู้ใช้งานต้องทำการ Add Email ลงโปรแกรม Thunderbird เป็น Type POP เนื่องจาก POP จะเป็นการดูดข้อมูลจาก Email Server มาเก็บไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งานทำให้การเก็บข้อมูลนั้นจำเป็นจึงต้องมี Data file ในการเก็บข้อมูล Email ซึ่งในส่วนนี้สำหรับผู้ใช้งานระบบ Email Hosting องค์กรหรือ Email ส่วนตัวก็ดี Data File ถือว่าสำคัญมาก

ทำไมต้อง Backup ข้อมูล

การ Backup เป็นการเก็บข้อมูลระบบ Email สำรองไว้เพื่อป้องกันการเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อระบบ Email หรือการใช้งานของผู้ใช้งานเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เสียต้องลง window ใหม่หรือระบบ email Server พังข้อมูลใน server หายทั้งหมด การ Backup ข้อมูลเก็บไว้อีกครั้งถือว่าสำคัญมากเพราะข้อมูลบางอย่างสำคัญมาก เช่น การเงิน ข้อมูลส่วนบุคคล การซื้อขายระหว่างบริษัท เป็นต้นเพื่อให้องค์กรได้รับผลกระทบน้อยที่สุดและยังป้องกันการเต็มของระบบ Email ได้ด้วย

วิธีการ Backup Data file ใน Thunderbird

เลือก Account ที่ต้องการ Backup ข้อมูลจากนั้นคลิกขวาที่ชื่อ Email แล้วเลือก Settings

จากนั้นเลือก Server Settings

จากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดจะพบหัวข้อ Local Directory เลือก Browse

เมื่อเปิดมาแล้วจะเข้ามาอยู่ใน Data file ของ Email นั้นใน Folder Pop.ตามด้วยชื่อโดเมน หากผู้ใช้งานมีหลาย Account และต้องการ Backup ทั้งหมดให้เลือก Folder ก่อน Folder Mail เนื่องจาก Folder Mail จะเก็บ Data File ทุก Email เอาไว้ใน Folder นี้

เลือก Folder Profiles จากนั้น Coppy Folder Mail เพื่อ Backup ข้อมูลกรณีย้ายเครื่องหรือต้องการลง Windows ใหม่เป็นต้น