ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) คืออะไร ?

E-Signature หรือ ชื่อเต็ม “Electronic Signature” คือ ลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส์ หรือถ้านำมาใช้ในทางการรับ-ส่งจดหมายทางอีเมล (Email) จะเรียกว่า “คำลงท้าย Email” คือลายเส้นที่บอกถึงข้อมูล ตัวตนของเจ้าของลายเซ็นนั้น ๆ ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ (Electronics) ซึ่งนอกจากการทำเป็นลายเส้นแล้ว E-Signature ยังสามารถเป็นได้ทั้งข้อความ โลโก้ รูปภาพ และนามบัตร ได้อีกด้วย

ประโยชน์ของ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature)

ในยุคปัจจุบันนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่า Internet นั้นมีความจำเป็นอย่างมาก การใช้งานการทำธุรกรรมต่างๆ การพูดคุยกันนั้น หรือการทำเอกสาร ต้องผ่านช่องทางออนไลน์โดยผ่านการทำงานทางคอมพิวเตอร์ (Computer) โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆมากมาย เพราะว่ามีความสะดวกและรวดเร็ว E-Signature หรือ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ก็เช่นกัน เพราะการทำธุรกรรมต่างๆหรือการทำงานผ่านเอกสารออนไลน์นั้นไม่จำจะต้องนำเอกสารเหล่านั้นไปให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเซ็นถึงที่แล้วเพราะถ้าหากเอกสารมีจำนวนมากหรือมีความจำเป็นที่จะต้องใช้โดยเร็วแต่ผู้ที่จะให้เซ็นไม่อยู่ก็จะทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบันการทำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Signature ไว้ก็จะทำให้สามารถเซ็นเอกสารได้รวดเร็วและมีความสะดวกมากขึ้นเพราะสามารถที่จะเซ็นที่ใด เวลาใด ก็ได้ นอกจากนี้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Signature ยังสามารถทำในรูปแบบของ ข้อความ โลโก้ รูปภาพ และนามบัตร ได้อีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะแสดงถึงความเป็นตัวคุณได้ดี

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) มีประโยชน์อย่างไรต่อการใช้งาน Email

แน่นอนว่าการใช้งานอีเมล (Email) ในปัจจุบันนั้นมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งการใช้งานอีเมล (Email) ของบริษัทเอง หรือการใช้งานอีเมล (Email) ส่วนตัว การติดต่ออีเมล (Email) สามารถใช้งานได้หลาย Platform ทั้งใน Gmail (Google Workspace) Microsoft Outlook และ Mozilla Thunderbird เป็นต้น ซึ่งการติดต่อกันผ่านทางอีเมล (Email) นั้นส่วนใหญ่จะใช้งานในเรื่องสำคัญหลายๆอย่างๆ เช่น การทำธุรกรรมต่างๆ การเข้าใช้งานใน Facebook,Line,Instagram รวมทั้งการรับ-ส่ง อีเมล (Email) กันภายในบริษัท หรือบริษัทคู่ค้ากับลูกค้าต่างๆ ถ้าหากว่ามีการตั้ง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (E-Signature) หรือจะเรียกว่า “คำลงท้าย Email” ไว้นั้นจะช่วยให้ผู้ที่ได้รับอีเมล (Email) ของคุณทราบได้ทันทีว่าอีเมล (Email) ที่ได้รับนั้นมาจากบริษัทใด หรือมาจากผู้ใด เพราะว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะบอกถึงตัวบุคคลที่ส่งมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้ในการยืนยันในการทำธุรกรรมต่างๆที่สำคัญได้อีกด้วย

วิธีตั้งค่าลายเซ็นใน Mozilla Thunderbird

1.เปิดโปรแกรม Mozilla Thunderbird

2.คลิกขวาที่อีเมล (Email) ที่ต้องการตั้งค่าลายเซ็น (คำลงท้าย Email)> จากนั้นคลิก “Settings” (ตั้งค่า)

3.คลิกที่อีเมล (Email) ที่ต้องการตั้งค่า > จากนั้นในช่อง “Signature text” (ข้อความลายเซ็น) ให้ใส่ข้อความที่ต้องการตั้งเป็นลายเซ็น (คำลงท้าย Email)

4.จากนั้นให้คลิกที่ “Composition & Addressing” (องค์ประกอบและที่อยู่) > จากนั้นให้ทำเครื่องหมายถูกที่ในช่อง “Include signature for replies” (รวมลายเซ็นสำหรับการตอบกลับ) และ “Include signature for forward” (รวมลายเซ็นสำหรับส่งต่อ) > จากนั้นคลิก “OK” (ตกลง)

5.เมื่อทำการเขียนอีเมล (Email) ใหม่ โดยคลิกที่ “Write” (เขียน) จะเห็นว่ามีลายเซ็น (คำลงท้าย Email) ที่ได้ทำการตั้งไว้ขึ้นมาด้วย